1. คำนิยาม

  1. "เงื่อนไขฯ" หมายความว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้งานระบบลงทะเบียนชมรม ฉบับนี้

  2. "กช." หมายความว่า คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

  3. "ผู้ใช้" หมายความว่า นักเรียนปัจจุบัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

  4. "ระบบ" หมายความว่า ระบบลงทะเบียนชมรม

  5. "เว็บไซต์" หมายความรวมถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ทางออนไลน์ที่ กช. เป็นผู้จัดทำขึ้นมา

  6. "บัญชี" หมายความว่า บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ กช.

  7. "เนื้อหา" หมายความว่า ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ข้อความ เสียง เพลง รูปภาพ วิดีโอ ซอฟต์แวร์ โปรแกรม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบลงทะเบียนฯ เป็นต้น

  8. "ข้อมูล" หมายความว่า ข้อมูลในลักษณะใด ๆ ก็ได้ทั้งที่เป็นข้อมูลที่บุคคลเข้าใจได้หรือไม่ก็ได้ โดยเป็นข้อมูลที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้โดยอัตโนมัติหรือถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบพร้อมให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ใน

   1. การเก็บรวบรวมเพื่อการประมวลผลของอุปกรณ์นั้น หรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลเพื่อการประมวลผลนั้น

   2. การประมวลผลโดยอุปกรณ์นั้นตามคำสั่งหรือโปรแกรมที่กำหนดไว้

  9. "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับบุคคลหรือสามารถระบุตัวตนได้ อาจรวมไปด้วย แต่ไม่จำกัดถึง ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนผู้ใช้โดยเฉพาะ

  10. "ชมรม" หมายความว่า ชมรมใหญ่หรือชมรมที่อยู่ในความรับผิดชอบของชมรมใหญ่ที่อยู่ในกำกับของงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  11. "อุปกรณ์" หมายความว่า อุปกรณ์ที่สามารถนำมาใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของ กช. ได้ เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน หรือแท็บเล็ต เป็นต้น

  12. "คุกกี้" หมายความว่า ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อที่จะระบุตัวตนหรือเก็บข้อมูลในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้

  13. "เจ้าของข้อมูล" หมายความว่า บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง มิใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูลหรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเองเท่านั้น บุคคลในที่นี้หมายถึง บุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

  14. "บอต" หมายความว่า โปรแกรมอัตโนมัติสำหรับทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งบนอินเทอร์เน็ต

 2. เงื่อนไขฯ ฉบับนี้มีผลกับผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุกคน

 3. การตกลงยอมรับเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

  1. ผู้ใช้ทุกรายจะต้องใช้ระบบ ตามเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ โดยผู้ใช้จะไม่สามารถใช้ระบบได้ เว้นแต่ว่าผู้ใช้ได้ตกลงยอมรับเงื่อนไขฯ ฉบับนี้แล้ว

  2. หากมีเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานระบบ ผู้ใช้จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขฯ เพิ่มเติมดังกล่าวเช่นเดียวกันกับเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

 4. การแก้ไขเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

  1. กช. อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ได้ตลอดเวลา ตามที่ กช. เห็นสมควรซึ่งจะอยู่ภายใต้ขอบวัตถุประสงค์ของเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

  2. กช. สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า

  3. เงื่อนไขฯ ฉบับแก้ไขจะมีผลบังคับใช้ตามวันที่กำหนดในฉบับที่แก้ไขแล้ว

 5. บัญชี

  1. เมื่อใช้งานระบบ ผู้ใช้มีความจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบด้วยข้อมูลบางประการ ทั้งนี้ ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง ครบถ้วน และมีหน้าที่ต้องปรับปรุงและแก้ไขข้อมูลดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันเสมอ โดยที่หากเกิดความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการงดเว้นหรือละเว้นให้หน้าที่ของผู้ใช้เอง กช. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น

  2. ในกรณีที่ผู้ใช้ลงทะเบียนข้อมูลการยืนยันตัวตนใด ๆ เมื่อใช้งานระบบ ผู้ใช้จะต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดการข้อมูลดังกล่าวด้วยความรับผิดชอบของตนเท่านั้นเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่าข้อมูลดังกล่าวจะไม่ถูกนำไปใช้ในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้จะถือว่ากิจกรรมใด ๆ ซึ่งดำเนินการโดยการใช้ข้อมูลดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้ดำเนินการด้วยตนเองทั้งสิ้น

  3. กช. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีใด ๆ ซึ่งเจ้าของบัญชีได้จบการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือมิได้เป็นนักเรียนปัจจุบันของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาแล้ว โดยไม่ต้องมีการแจ้งให้ทรายล่วงหน้าใด ๆ กับผู้ใช้ซึ่งเป็นเจ้าของบัญชีดังกล่าวได้ทราบก่อน

  4. บัญชีแต่ละบัญชีในการใช้งานระบบนั้น มีไว้เพื่อการใช้งานเฉพาะบุคคลและผู้ใช้ เป็นของเจ้าของบัญชีนั้นแต่เพียงผู้เดียว ผู้ใช้ไม่สามารถโอน ให้ยืม จำหน่าย เปลี่ยนแปลง หรือกระทำการใด ๆ ที่จะมีผลให้กรรมสิทธิ์ สิทธิ์ครอบครอง หรือสิทธิ์ในการใช้บัญชีของตนถูกเคลื่อนย้ายไปแก่บุคคลอื่น ไม่ว่าจะโดยชั่วคราวหรือถาวร โดยทีบุคคลอื่นไม่สามารถรับช่วงสิทธิ์หรือสืบทอดบัญชีจากผู้ใช้ดังกล่าวได้เช่นกัน

  5. กช. สงวนสิทธิ์ในการลบบัญชีใด ๆ ซึ่งเจ้าของบัญชีได้กระทำการที่ขัดต่อเงื่อนไขการใช้งานฯ ฉบับนี้ โดยไม่ต้องต้องบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ แก่ผู้ใช้บัญชีดังกล่าวได้ทราบก่อน

 6. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  1. ผู้ใช้ต้องอ่านและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวก่อน จึงจะสามารถใช้งานเว็บไซต์และสร้างบัญชีได้

  2. กช. จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้อย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

 7. การให้บริการระบบ

  1. ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบจัดหาอุปกรณ์ ระบบปฏิบัติการ วิธีการเชื่อมต่อสื่อสารและกระแสไฟฟ้า อินเทอร์เน็ต ฯลฯ ซึ่งจำเป็นต่อการใช้งาน ทั้งนี้ ผู้ใช้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

  2. กช. ขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดการใช้งานระบบ ทั้งหมด แก่นักเรียนปัจจุบันและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา หรือผู้ที่ กช. อนุญาตเท่านั้น

  3. กช. ขอสงวนสิทธิในการจำกัดการเข้าถึงการใช้ระบบทั้งหมดหรือบางส่วนของผู้ใช้ การสงวนสิทธิดังกล่าวขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ กช. เห็นสมควร

  4. กช. ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งผู้ใช้ล่วงหน้า ตามที่ กช. เห็นสมควร

  5. กช. อาจสงวนหรือระงับการให้บริการระบบทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า เมื่อ กช. เห็นว่ามีความจำเป็น

 8. สิทธิ์ของผู้ใช้

  1. ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ในการเลือกลงทะเบียนเข้าเป็นสมาชิกชมรมหรือลงชื่อ Audition ชมรมตามที่ต้องการได้

   1. หากผู้ใช้ไม่ใช้ระบบของ กช. ในการลงทะเบียนชมรม จะทำให้ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ที่ระบุไว้ในข้อ 8.1
 9. สิทธิ์ของชมรม

  1. ชมรมมีสิทธิ์ในการเลือกผู้ใดก็ได้เข้าเป็นสมาชิกชมรมนอกกรอบเวลาหรือนอกกรอบเกณฑ์ ที่ กช. ได้กำหนดไว้ 1 คน เท่านั้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทั้งนี้ เหตุผลนั้นก็ต้องไม่ขัดกับเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ด้วย

   1. ข้อ 9.1 นั้น มีไว้เพื่อรองรับข้อผิดพลาดของระบบ กล่าวคือ หากนักเรียนมีปัญหากับระบบลงทะเบียนชมรมและไม่มีคุณสมบัติ (ตามระบบของ กช.) เข้าเป็นสมาชิกชมรมนั้น ๆ ได้ ให้ชมรมพิจารณาใช้ตัวเลือกนี้ในการรับนักเรียนเข้าชมรมเป็นกรณีพิเศษ
 10. ข้อจำกัดการใช้งาน

  1. ผู้ใช้ไม่สามารถกระทำการดังต่อไปนี้เมื่อใช้งานระบบได้

   1. การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ข้อบังคับ คำพิพากษา มติหรือคำสั่งศาล มาตรการทางปกครอง หรือข้อตกลงใด ๆ ที่มีผลผูกพันทางกฎหมายทั้งสิ้น

   2. การกระทำที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตร สิทธิในชื่อเสียง ความเป็นส่วนตัว และสิทธิอื่น ๆ ทั้งหมดที่ได้รับตามกฎหมายหรือตามสัญญากับ กช. หรือบุคคลที่สาม

   3. การกระทำที่แสดงหรือส่งต่อซึ่งการแสดงออกที่มีลักษณะรุนแรงหรือเกี่ยวข้องกับเพศอย่างชัดเจน การแสดงออกซึ่งภาพอนาจารหรือการทารุณกรรมทุกรูปแบบ การแสดงออกซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติทางด้านเชื้อชาติ สัญชาติ ความเชื่อ เพศ สถานะทางสังคม ถิ่นกำเนิด ครอบครัว และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง การแสดงออกที่ชักชวนหรือส่งเสริมการฆ่าตัวตาย พฤติกรรมการทำร้ายตัวเอง การใช้ยาในทางที่ผิด หรือการแสดงออกใด ๆ ซึ่งเป็นการต่อต้านสังคมอันประกอบด้วยเนื้อหาที่ต่อต้านสังคมและทำให้บุคคลอื่นเกิดความไม่สบายใจ เป็นต้น

   4. การกระทำที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดเกี่ยวกับ กช. หรือบุคคลภายนอกหรือการจงใจเผยแพร่ข้อมูลเท็จ

   5. การกระทำที่เป็นการแลกเปลี่ยนสิทธิ์ในการใช้เนื้อหา เป็นเงินสด ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ กช. กำหนดไว้

   6. การกระทำที่มีการใช้ระบบ เพื่อการขาย การตลาด การโฆษณา การชักชวน หรือวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ (ยกเว้นวัตถุประสงค์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก กช.) การกระทำที่มีการใช้ระบบเพื่อการกระทำทางเพศหรือการกระทำที่อนาจาร การกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย การกระทำที่ใช้ระบบเพื่อวัตถุประสงค์ในการคุกคาม หรือการหมิ่นประมาทใส่ร้ายผู้ใช้รายอื่น ๆ หรือการกระทำใด ๆ ซึ่งใช้ระบบเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่มิใช่จุดประสงค์ที่แท้จริงของการให้บริการระบบ

   7. การกระทำที่เป็นการเก็บรวบรวม เปิดเผย หรือการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ข้อมูลที่จดทะเบียน ประวัติผู้ใช้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ในทำนองเดียวกันโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

   8. การกระทำซึ่งเป็นการแทรกแซงเครื่องแม่ข่ายหรือระบบเครือข่ายของการให้บริการระบบ การกระทำซึ่งเป็นการใช้ระบบ ในทางที่ผิดด้วยการใช้บอต เป็นเครื่องมือเพื่อโกงหรือด้วยวิธีการทางเทคนิคอื่น ๆ การกระทำที่ใช้ข้อบกพร่องของระบบ และการกระทำที่เป็นการแทรกแซงการให้บริการระบบของ กช. หรือการใช้ระบบของผู้ใช้

   9. การถอดรหัสซอร์สโค้ดของบริการโดยวิธีวิศวกรรมย้อนกลับ การถอดประกอบ หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน

   10. การกระทำที่ให้ความช่วยเหลือหรือส่งเสริมกิจกรรมใด ๆ ที่ระบุไว้ในข้อ 8.1.1 ถึงข้อ 8.1.9 ข้างต้น

   11. การกระทำอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อ 8.1.1 ถึงข้อ 8.1.9 ที่ กช. เห็นว่าไม่เหมาะสม

  2. การใช้งานระบบนั้น ต้องเป็นไปตามกรอบเวลาที่ กช. ได้กำหนดไว้เท่านั้น การกระทำใด ๆ ที่ไม่ได้อยู่ในกรอบเวลาที่ กช. ได้กำหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นโมฆะทั้งสิ้น เว้นแต่ว่ากำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  3. ผู้ใช้ต้องใช้ระบบนี้ด้วยความเสี่ยงของตน และเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำทั้งหมดหรือการกระทำใด ๆ ที่กระทำไปอันเนื่องมาจากการใช้งานระบบนี้

 11. ความรับผิดชอบของผู้ใช้

  1. ผู้ใช้ต้องใช้ระบบนี้ด้วยความเสี่ยงของตนและเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำทั้งหมดหรือการกระทำใด ๆ ที่กระทำไปอันเนื่องมาจากการใช้งานระบบนี้

  2. กช. อาจระงับการให้บริการระบบทั้งหมดหรือบางส่วน ลบบัญชี หรือยกเลิกข้อตกลงใด ๆ เกี่ยวกับการให้บริการระหว่างผู้ใช้และ กช. (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อตกลงใด ๆ ตามเงื่อนไขฯ ฉบับนี้) หรือใช้มาตรการอื่นใดที่ กช. พิจารณาว่ามีความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผู้ใช้รายนั้นกระทำการหรือไม่สามารถกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

   1. ผู้ใช้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กฎระเบียบ เงื่อนไขฯ ฉบับนี้

   2. ผู้ใช้ทำให้ กช. เสื่อมเสียความน่าเชื่อถือโดยการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ใช้วิธีการโกง หรือวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น

   3. กช. สูญเสียความไว้วางใจต่อผู้ใช้หรือเมื่อ กช. เห็นว่าไม่ควรให้บริการระบบแก่ผู้ใช้ต่อไปด้วยเหตุผลนอกจากที่ได้กล่าวในข้อ 9.2.1 ถึงข้อ 9.2.2 ข้างต้น

 12. กช. จะไม่รับประกันใด ๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการให้บริการระบบแก่ผู้ใช้ ว่าระบบนั้นปราศจากข้อบกพร่องใด ๆ (ข้อบกพร่องในที่นี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย ข้อผิดพลาด จุดบกพร่อง (Bugs) การละเมิดสิทธิใด ๆ ฯลฯ) หรือมีความปลอดภัย มีความน่าเชื่อถือ มีความถูกต้องสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมแก่การใช้ประโยชน์เฉพาะอย่าง ทั้งนี้ กช. ไม่มีความรับผิดชอบในการที่จะต้องจัดหาระบบ ที่ไม่มีข้อบกพร่องดังกล่าวแต่อย่างใด

 13. ข้อจำกัดความรับผิดของ กช.

  1. กช. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของผู้ใช้ในการใช้งานระบบ เว้นแต่ความเสียหายดังกล่าวมีส่วนเกิดจากการกระทำโดยเจตนาของ กช.

  2. กช. จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อความเสียหายอันเกิดขึ้นจากกรณีดังต่อไปนี้

   1. ไม่ได้ลงทะเบียนชมรม หรือลงทะเบียนชมรมผิดพลาด เนื่องจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ใช้

   2. ไม่ได้ลงทะเบียนชมรมในระยะเวลาที่ กช. กำหนด เพราะการลืมรหัสผ่านหรือข้อมูลที่จำเป็นต่อการลงทะเบียนชมรม

   3. การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากชมรม โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ กช.

   4. ไม่สามารถลงทะเบียนชมรมได้ เพราะ ขาดอุปกรณ์หรือบริการในข้อ 7.1 หรือ อุปกรณ์หรือบริการดังกล่าวเกิดข้อผิดพลาด

   5. การคัดเลือกสมาชิกชมรมนอกระยะเวลาที่ กช. กำหนด

   6. ผู้ใช้ไม่ปฏิบัติตามกรอบเวลาที่ กช. ได้กำหนดไว้

   7. ไม่ได้กดลงทะเบียนชมรมตั้งแต่แรก

   8. ลงทะเบียนชมรมไม่ทัน

   9. การลงทะเบียนชมรมผิดชมรม (รวมไปด้วยแต่ไม่จำกัดถึง การสำคัญผิดชื่อชมรม การสำคัญผิดในคุณสมบัติของชมรม)

   10. การกระทำอันเป็นผลมาจากความประมาทของผู้ใช้เอง

   11. ปัญหาใด ๆ ก็ตามที่มิได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบโดยตรง

   12. การ Audition ชมรมผ่าน แต่ไม่ได้กดลงชื่อ Audition ชมรมนั้นไว้

   13. การกดยืนยันเข้าเป็นสมาชิกชมรมที่ไม่มี Audition แต่ต้องการเข้าไปเป็นสมาชิกของชมรมที่มีการ Audition

   14. ไม่ดำเนินการลงทะเบียนชมรมใด ๆ เลย

   15. ไม่ใช้ระบบของ กช. ในการลงทะเบียนชมรม

   16. การไม่ผ่านการ Audition ชมรมใดเลย (ผู้ใช้จะมีสิทธิ์ในการเลือกอยู่ชมรมที่ไม่มีการ Audition แทน)

   17. การกดยืนยันสิทธิ์ชมรมเมื่อผ่านการ Audition หลายชมรม แต่ต้องการเป็นสมาชิกของชมรมอื่น

   18. การยืนยันในการสละสิทธิ์ใด ๆ ก็ตาม (หากทำไปแล้วจะย้อนกลับไปแก้ไขการสละสิทธิ์ไม่ได้ ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ ก็ตาม)

   19. กรณีอื่นใดที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบ แต่ผู้ใช้ไม่ได้บันทึกภาพหน้าจอ หรือบันทึกหลักฐานไว้ ตามที่ กช. กำหนดไว้ หรือไม่แจ้งให้ กช. ทราบในระยะเวลาที่ กช. กำหนด

   20. กรณีอื่นใด นอกเหนือจากที่ระบุในข้อ 11.2.1 ถึงข้อ 11.2.19 ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของระบบ

  3. ในกรณีผู้ใช้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากการกระทำโดยประมาทของ กช. กช. มีหน้าที่รับผิดชอบทดแทนความเสียหายนั้น อย่างไรก็ตามต้องอยู่ภายในขอบเขต ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามปกติธรรมดา

 14. ความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมาย กฎระเบียบ และเงื่อนไขฯ ฉบับนี้

  1. ในกรณีที่ข้อหนึ่งข้อใดของเงื่อนไขฯ ฉบับนี้ละเมิดกฎหมายหรือกฎระเบียบใด ๆ ซึ่งมีผลใช้บังคับแก่ข้อตกลงระหว่างผู้ใช้และ กช. เกี่ยวกับการให้บริการระบบ ข้อดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับแก่ผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ข้ออื่นนอกจากข้อดังกล่าวยังมีผลใช้บังคับ

  2. ผู้ใช้อยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทยทุกฉบับที่มีผลบังคับใช้ (รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียง พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550)

 15. การแจ้งเตือนและการติดต่อ

  1. สำหรับการแจ้งเตือนจาก กช. ต่อผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ กช. อาจใช้วิธีการที่ กช. เห็นว่าเหมาะสม

  2. สำหรับการแจ้งเตือนจาก กช. ต่อผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องติดตามข่าวสารและการอัปเดตรายละเอียดต่าง ๆ จาก กช. อย่างสม่ำเสมอ

  3. สำหรับการแจ้งเตือนจากชมรม ต่อผู้ใช้เกี่ยวกับระบบ ผู้ใช้มีหน้าที่ต้องติดตามข่าวสารและการอัปเดตรายละเอียดต่าง ๆ จากชมรมอย่างสม่ำเสมอ

คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (กช.) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา