1. บทนิยาม

  1. "กช." หมายความว่า คณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา

  2. "อุปกรณ์" หมายความว่า คอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาใช้เข้าถึงเว็บไซต์ของ กช. ได้ โดยรวมไปด้วย แต่ไม่จำกัดถึง

   1. คอมพิวเตอร์

   2. สมาร์ตโฟน

   3. แท็บเล็ต

  3. "ข้อมูล" หมายความว่า ข้อมูลในลักษณะใด ๆ ก็ได้ทั้งที่เป็นข้อมูลที่บุคคลเข้าใจได้หรือไม่ก็ได้ โดยเป็นข้อมูลที่อุปกรณ์ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงได้โดยอัตโนมัติหรือถูกจัดไว้อย่างเป็นระบบพร้อมให้เข้าถึงข้อมูลเพื่อใช้ใน

   1. การเก็บรวบรวมเพื่อการประมวลผลของอุปกรณ์นั้น หรือเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของระบบข้อมูลเพื่อการประมวลผลนั้น

   2. การประมวลผลโดยอุปกรณ์นั้นตามคำสั่งหรือโปรแกรมที่กำหนดไว้

  4. "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายความว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกับบุคคลหรือสามารถระบุตัวตนได้ อาจรวมไปด้วย แต่ไม่จำกัดถึง ชื่อตัว ชื่อสกุล เลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ไม่ได้ระบุตัวตนผู้ใช้โดยเฉพาะ

  5. "บัญชี" หมายความว่า บัญชีที่ได้ลงทะเบียนไว้กับ กช.

  6. "ระบบ" หมายความรวมถึง บริการ เนื้อหา ฟีเจอร์ เทคโนโลยี หรือคุณสมบัติ ตลอดจนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ กช.

  7. "เว็บไซต์" หมายความรวมถึง เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ หรือคุณสมบัติอื่น ๆ ทางออนไลน์ที่ กช. เป็นผู้จัดทำขึ้นมา

  8. "ผู้ใช้" หมายความว่า บุคคลที่ใช้บริการหรือเข้าใช้เว็บไซต์

  9. "คุกกี้" หมายความว่า ไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ส่งไปยังอุปกรณ์ของผู้ใช้ เพื่อที่จะระบุตัวตนหรือเก็บข้อมูลในเบราว์เซอร์ของผู้ใช้

  10. "เจ้าของข้อมูล" หมายความว่า บุคคลที่ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นระบุไปถึง มิใช่กรณีที่บุคคลมีความเป็นเจ้าของข้อมูล หรือเป็นผู้สร้างหรือเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นเองเท่านั้น บุคคลในที่นี้หมายถึง บุคคลธรรมดาเท่านั้น แต่ไม่รวมถึงนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

 2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ จะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์หรือเข้าเว็บไซต์ได้ โดย กช. จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลโดยเจตนา หาก กช. พบเจอว่าได้เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปีบริบูรณ์ กช. จะลบข้อมูลดังกล่าวออกทันที

 3. กช. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่หรือข้อบังคับกฎหมาย และเพื่อวัตถุประสงค์ตาม ข้อ 4 กช. อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตาม ข้อ 4 หากบัญชีของผู้ใช้ถูกปิด กช. อาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่น ๆ

 4. กช. อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ให้กับหน่วยงาน หรือบุคคลที่สังกัดอยู่ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กช. จะไม่แบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยงาน หรือบุคคลที่มิได้สังกัดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ยกเว้นจะมีคำสั่งจากศาลเท่านั้น หากผู้ใช้ให้ความยินยอม กช. จะแบ่งปันข้อมูลของผู้ใช้ตามที่ระบุไว้ในข้อนี้

 5. กช. อาจประมวลผลข้อมูลของผู้ใช้

  1. เพื่อดำเนินการเว็บไซต์ ปรับแต่งเนื้อหาให้เป็นเนื้อหาที่เข้ากับผู้ใช้โดยเฉพาะ

  2. เพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้งานของ กช.

  3. เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย

 6. กช. จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลออกไปเมื่อ กช. เชื่อโดยสุจริตว่าการเข้าถึง การใช้ การเก็บรักษา หรือการเปิดเผยข้อมูลนั้นมีเหตุจำเป็นอันสมควรเพื่อวัตถุประสงค์

  1. ในการให้เป็นไปตามกฎหมาย

  2. ตรวจจับ ป้องกัน หรือระบุการประพฤติมิชอบ ปัญหาด้านความปลอดภัยหรือด้านเทคนิค

  3. ป้องกันอันตรายต่อสิทธิ์ ทรัพย์สิน หรือความปลอดภัยของประชาชนตามที่กฎหมายกำหนดหรืออนุญาต